Vakgebieden en methoden

Op onze school gebruiken we de volgende methodes:

Vakgebied Methode
Nederlandse taal Staal Taal
Technisch lezen Veilig leren lezen, Estafette
Begrijpend lezen Nieuwsbegrip en NieuwsbegripXL
Spelling Staal Spelling
Rekenen en wiskunde Alles Telt en RekenRoute
Schrijven Pennenstreken
Engels Groove me
Lichamelijke oefening Bewegen samen regelen
Wereldoriëntatie en burgerschapskunde Methode STevig WOB
STevig WOB eigen handleiding met aanvulling van Staal Taal
Sociaal Emotionele vorming KWINK
Muziek 1,2,3 Zing
Handvaardigheid/Tekenen  Diverse bronnenboeken


We onderkennen de volgende vakgebieden:
Voor groep 1/2:
spraak-taalontwikkeling, oriëntatie op jezelf en de wereld, spelontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, visuele waarneming, fijne en grote motoriek, muzikale vorming, ruimtelijke oriëntatie, handenarbeid, tekenen, lees-, taal-, reken- en schrijfvoorwaarden, zelfstandigheidbevordering, buitenspelen.

Voor de groepen 3 t/m 8:
lezen, taal, spelling, burgerschap, rekenen, schrijven, begrijpend lezen, OGO, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige vorming, verkeer, bewegingsonderwijs, sociale vaardigheden en mondeling taalgebruik.

Thematisch onderwijs binnen wereldoriëntatie: STevig WOB

Leren over de wereld door te werken binnen thema’s. We willen betekenisvol onderwijs verzorgen. Elk thema start met activiteiten waarbij leerlingen worden ondergedompeld in het onderwerp en nieuwsgierig gemaakt worden. Het werken aan het thema verloopt in fasen en er wordt taal- en woordenschatonderwijs aan gekoppeld. In de onderbouw worden speelhoeken over het thema ingericht die uitnodigen om al spelend nieuwe woorden en vaardigheden te leren. In hogere groepen gaan leerlingen op onderzoek uit om meer te leren over het thema. Maar er wordt ook kennis overgedragen, er worden deskundigen uitgenodigd of we gaan op stap om de “echte wereld” te ervaren. De klas wordt in de sfeer van het thema gebracht.

Kinderen krijgen niet alleen meer kennis over het thema, maar leren ook vaardigheden zoals samenwerken, plannen maken en een presentatie geven.

De leerkracht verbindt zijn/haar vakinhoudelijke kennis over bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis en biologie aan het thema. Hij/zij maakt gebruik van bronnenboeken.

De themacyclus loopt volgens het ritme: startactiviteiten, spel en onderzoek, kennis- en informatiedeling, presentaties. We maken gebruik van de computer en internet, maar ook van de prachtige mediatheek met vele informatieve boeken in de school.

Tijdens de thema-werkuren wordt ook gewerkt aan taal en begrijpend lezen.

Cultuur

Cultuur komt in allerlei vormen aan bod in de themalessen. Daarnaast maken we jaarlijks gebruik van het aanbod van de Cultuurwijzer. Elk jaar volgen wij workshops en voorstellingen m.b.t. dans, drama, cultureel erfgoed, beeldende kunst, etc. De groepen 5 t/m 8 gaan rond 5 december naar de toneelvoorstelling van het ASK. Er wordt elk jaar een thema schoolbreed aangeboden. Dit schoolbrede thema wordt feestelijk afgesloten. Leerlingen en het team worden hierbij ondersteund door de ouder activiteitencommissie.

Techniek
Het vak techniek wordt geïntegreerd aangeboden binnen het thematisch onderwijs. Er zijn uitdagende materialen in de school aanwezig, waarmee de leerlingen ervaringen op kunnen doen op technisch gebied. Veel van onze kinderen zijn erg gemotiveerd om te leren door te doen. Door techniek op deze wijze aan te bieden,  worden de leerlingen ook voorbereid op het voortgezet onderwijs. De werkgroep techniek ondersteunt de collega’s hierbij. De werkgroep adviseert bij de invulling van de “technische” activiteiten binnen de thema’s en tijdens vrije momenten.
Alle leerlingen (behalve groep 1/2) krijgen in hun bouw 3 x per jaar een divers techniek/ expressie aanbod waarin ze d.m.v. workshops hun talenten kunnen laten zien.
De workshops worden door de eigen leerkrachten gegeven. Op deze manier stimuleren we dat kinderen in aanraking komen met muziek, dans, zingen, tekenen, schilderen, toneel spelen en natuur en techniek onderwerpen.

Actief Burgerschap

“De bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren”, zo luidt de omschrijving van actief burgerschap. Het vak actief burgerschap is officieel een kerndoel. Onderdelen die daaronder vallen zijn normen en waarden en burgerschapsvorming.

Normen en waarden zijn expliciet aan de orde binnen de Kwink-lessen en zijn verweven in het dagelijkse programma. Actief burgerschap en levensbeschouwing vinden vooral plaats binnen de thema’s.

Leerlingen worden actief betrokken bij de inhoud van de thema’s. Bij de thema’s wordt de buitenwereld de school ingehaald. De leerlingen leren daardoor al vroeg en in het klein deel te nemen aan de maatschappij. De leerkracht gaat met ze in gesprek over verschillende onderwerpen uit de samenleving, leert hen vragen te stellen over verschillende culturen, democratische principes en richt het onderwijs zo in dat zij daar ervaringen mee op kunnen doen. Zo werken we naar een leef- en leergemeenschap waar onze leerlingen kritisch leren denken, leren van elkaar en elkaars mening leren respecteren.

Democratisch gedrag

We willen het belang van democratische waarden doorgeven. Dit betekent dat we er op school naar streven om kinderen het gevoel te geven dat ze mee kunnen en mogen praten over belangrijke zaken, zodat ze zich betrokken voelen bij de klas, de school en de omgeving van de school. Vanaf groep 1 wordt gewerkt aan de democratische houding van kinderen.

 

Leerlingenraad

De leerlingenraad wordt vanaf groep 3 democratisch gekozen. De 8 leerlingen vergaderen 6 keer per jaar met de voorzitter (leerkracht). In deze bijeenkomsten worden diverse onderwerpen en activiteiten besproken en getoetst. De leerlingen geven terugkoppeling in hun eigen klas over diverse onderwerpen. Daarnaast brengen ze ook belangrijke punten die gegeven worden vanuit de klas in tijdens de bijeenkomsten.

Een openbare school is een afspiegeling van de maatschappij, omdat iedereen daar terecht kan. Alle mensen, ongeacht afkomst of geloof, zijn er welkom. Daarmee staat een openbare school meteen voor de taak om te benoemen wat mogelijke verschillen en overeenkomsten zijn en bij haar kinderen wederzijds begrip te ontwikkelen en respect te tonen voor andere dan de eigen opvattingen.

Scholen hebben een wettelijke opdracht om in hun onderwijsaanbod aandacht te hebben voor burgerschap.  Het onderwijs:

  • gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving;
  • is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie;
  • is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.

Anti-discriminatiebeleid

Onder discriminatie wordt verstaan:
‘Elke handeling of praktijk die tot gevolg heeft, dat mensen worden achtergesteld, veroordeeld of beledigd op grond van ras, geloof, levensovertuiging, sekse, seksuele voorkeur, culturele achtergrond, sociaal-economisch milieu en fysieke verschijning’

Om discriminatie te voorkomen wordt op school:

  • in de lessen aandacht besteed aan andere culturen, levensbeschouwingen en levensovertuigingen. Leerlingen leren dat mensen gelijkwaardig zijn;
  • rekening gehouden met de belevings- en ervaringswereld van leerlingen van diverse afkomst;
  • aandacht besteed aan het bestaan, de oorzaken en de effecten van racisme, vooroordelen en discriminatie;
  • uitingen van racisme, vooroordelen en discriminatie worden bestreden.

voorkomen dat de gebruikte methodes uitingen van vooroordelen, racisme en discriminatie bevatten.