Vakgebieden en methoden

Op onze school gebruiken we de volgende methodes:

Vakgebied Methode
Nederlandse taal Staal
Technisch lezen Veilig leren lezen, Estafette
Begrijpend lezen NieuwsbegripXL en   Kidsweek
Spelling Staal
Rekenen en wiskunde Alles Telt
Schrijven Pennenstreken
Engels Groove me
Lichamelijke oefening Bewegen samen   regelen
Aardrijkskunde Thema   Bronnenboeken
Geschiedenis Thema   Bronnenboeken
Natuur/Biologie/Techniek Thema   Bronnenboeken
Sociaal Emotionele vorming PAD / ZIEN
Muziek 1,2,3 Zing
Handvaardigheid/Tekenen  Diverse bronnenboeken


We onderkennen de volgende vakgebieden:
Voor groep 1/2:
spraak-taalontwikkeling, oriëntatie op jezelf en de wereld, spelontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, visuele waarneming, fijne en grote motoriek, muzikale vorming, ruimtelijke oriëntatie, handenarbeid, tekenen, lees-, taal-, reken- en schrijfvoorwaarden, zelfstandigheidbevordering, buitenspelen.

Voor de groepen 3 t/m 8:
lezen, mondelinge taal en woordenschat / spelling, rekenen, schrijven, begrijpend lezen, OGO, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige vorming, verkeer, bewegingsonderwijs, sociale vaardigheden.

Thematisch onderwijs binnen wereldoriëntatie
Leren over de wereld door te werken binnen thema’s. We willen betekenisvol onderwijs verzorgen. Elk thema start met activiteiten waarbij leerlingen worden ondergedompeld in het onderwerp en nieuwsgierig gemaakt worden. Het werken aan het thema verloopt in fasen en er wordt woordenschatonderwijs aan gekoppeld. In de onderbouw worden speelhoeken over het thema ingericht die uitnodigen om al spelend nieuwe woorden en vaardigheden te leren. In hogere groepen gaan leerlingen op onderzoek uit om meer te leren over het thema. Maar er wordt ook kennis overgedragen, er worden deskundigen uitgenodigd of we gaan op stap om de “echte wereld” te ervaren. De klas wordt in de sfeer van het thema gebracht.

Kinderen krijgen niet alleen meer kennis over het thema, maar leren ook vaardigheden zoals samenwerken, plannen maken en een presentatie geven.
De leerkracht verbindt zijn  zijn/haar vakinhoudelijke kennis over bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis en biologie aan het thema. Hij/zij maakt gebruik van bronnenboeken.
De themacyclus loopt volgens het ritme: startactiviteiten, spel en onderzoek, kennis- en informatiedeling, presentaties. We maken gebruik van de computer en internet, maar ook van de prachtige mediatheek met vele actuele boeken in de school.
Tijdens de thema werkuren wordt ook veel gewerkt aan taal en begrijpend lezen.

Cultuur
Cultuur komt in allerlei vormen aan bod in de themalessen. Daarnaast maken we jaarlijks gebruik van het aanbod van de Cultuurwijzer. Elk jaar volgen wij workshops en voorstellingen m.b.t. dans, drama, cultureel erfgoed, beeldende kunst, etc. De groepen 4 t/m 8 gaan rond 5 december naar de toneelvoorstelling van het ASK. Er wordt elk jaar een thema schoolbreed aangeboden.
Dit schoolbrede thema wordt feestelijk afgesloten. Leerlingen en het team worden hierbij ondersteund door de ouder activiteitencommissie.

Techniek
Het vak techniek wordt geïntegreerd aangeboden binnen het thematisch onderwijs. Er zijn uitdagende materialen in de school aanwezig, waarmee de leerlingen ervaringen op kunnen doen op technisch gebied. Veel van onze kinderen zijn erg gemotiveerd om te leren door te doen. Door techniek op deze wijze aan te bieden,  worden de leerlingen ook voorbereid op het voortgezet onderwijs. De werkgroep techniek ondersteunt de collega’s hierbij. De werkgroep adviseert bij de invulling van de “technische” activiteiten binnen de thema’s en tijdens vrije momenten.
De groepen 7 doen elk jaar mee aan “de Week van de techniek”.
Alle leerlingen (behalve groep 1/2) krijgen in hun bouw 3 x per jaar een divers techniek/ expressie aanbod waarin ze d.m.v. workshops hun talenten kunnen laten zien.
De workshops worden door de eigen leerkrachten gegeven. Op deze manier stimuleren we dat kinderen in aanraking komen met muziek, dans, zingen, tekenen, schilderen, toneel spelen en natuur en techniek onderwerpen.

Bewegingsonderwijs
De Boemerang is sport actieve school en officieel gecertificeerd door het NOC/NSF. Groep 1 t/m 4 heeft 4 x 1/2 uur per week bewegingsonderwijs. Vanaf groep 5 is dit 2 x per week een uur.

De gymkleding bestaat uit: gymschoenen zonder zwarte zolen, sokken, een sportbroek en T-shirt of een gympak. D
Zonder bericht van de ouders doen alle kinderen mee aan de lessen bewegingsonderwijs. Voor het bewegingsonderwijs gebruiken we de eigen gymzalen en bij goed weer gaan we indien mogelijk naar buiten of naar het park.
De school neemt veelvuldig deel met sportteams aan de verschillende interscolaire sporttoernooien, bijv. basketbal/ voetbal en de scholierencross.
Het deelnemen staat hierbij voorop, eventueel winnen is mooi meegenomen.

Judo
Op dinsdagmorgen hebben 3 groepen judo les van Sven Borst. Elk jaar wordt afgesproken welke groepen een 1/2 jaar judo les zullen volgen.