De medezeggenschapsraad

Elke basisschool heeft een Medezeggenschapsraad, waarin zowel personeelsleden als ouders zitting hebben. De Medezeggenschapsraad vervult een belangrijke rol tussen bestuur en school. De raad heeft de (formele) taak mee te denken of mee te beslissen in zaken die voor school en/of kinderen en ouders van belang zijn. De raad treedt op als overlegorgaan tussen ouders, school en het bevoegd gezag, het stichtingbestuur.

MR van de Boemerang

Onze MR bestaat uit 6 leden, waarvan er 3 uit de personeelsgeleding zijn gekozen en 3 uit de oudergeleding.

Personeelsgeleding:

  • Ellis Visser : evisser@leerplein055.nl
  • Francisca Buitenhuis: fmorsman@leerplein055.nl
  • Suzanne Bos: sderks@leerplein055.nl

Oudergeleding:

  • Tobias Bevelander (voorzitter a.i.): contact opnemen via school
  • Ernst Bless: contact opnemen via school
  • Renate van Iersel: contact opnemen via school

De MR heeft in verschillende zaken adviesrecht en in weer andere zaken instemmingbevoegdheid. Er wordt onder andere gesproken over: het schoolplan, het formatieplan, sollicitaties en benoemingen, verbouwingen en overige onderwijskundige zaken. De MR vergadert 5 keer per jaar. Een ouder-mr-lid is tevens verkeersouder. Op verzoek van de MR kan de directeur worden uitgenodigd bij een vergadering. De MR vergadert met een gesloten en een openbaar deel van de vergadering.

Naast de MR is er ook een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) waarin alle scholen van onze stichting Leerplein055 vertegenwoordigd zijn.