Computers en digitale schoolborden

Wij hebben ICT hoog in het vaandel staan. Wij vinden computers een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaagse onderwijs. Op school zorgen wij ervoor dat wijLees meer


De directie

De directeur van de school is Anja Baars. Zij stuurt samen met Ingrid Teunissen, teamleider, de school aan. Onze school is onderdeel van Leerplein055, Stichting voorLees meer


De groepen

De leerkracht is de eerst verantwoordelijke én aanspreekpunt voor uw kind. Echter, een heel team van medewerkers werkt samen met de leerkracht om het onderwijsLees meer


Gebruik van foto- en filmopnames

Leerplein055 staat positief ten opzichte van het gebruik van sociale media. Dankzij sociale media hebben wij de mogelijkheid om ouders en andere betrokkenen een extra ‘kijkjeLees meer


GMR

Een bestuur met meerdere scholen, heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat dus om onderwerpenLees meer


Het lesrooster

groep 1/2: Als de kinderen ’s morgens op school komen, gaan ze meteen naar binnen, waar ze ontvangen worden door de leerkracht en de onderwijsassistente.Lees meer


Huiswerk

Veel ouders willen graag thuis met hun kind school- en huiswerk maken. In principe willen wij u adviseren de schoolvakken zoveel mogelijk op school teLees meer


Mensen in de school

Leerkrachten Onze school heeft 14 groepsleerkrachten, 1 docent bewegingsonderwijs en 2 onderwijsassistente(s), die allemaal geheel of gedeeltelijk in vaste dienst zijn. De meeste groepen werken metLees meer


Ontwikkelingsperspectiefplan

Iedere leerling in het SBO heeft een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Dit plan wordt gemaakt door de leerkracht(en) en besproken met de intern begeleider, de orthopedagoog enLees meer


Rapporten

Twee keer per jaar, januari en in juni, krijgen de leerlingen een beknopt  Leerling verslag. Dit leerling verslag geeft een beeld van de leer- en gedragshoudingLees meer


Schooltijden

Onze school werkt met een continurooster. Omdat de kinderen tussen de middag niet naar huis gaan is de middagpauze ingekort tot een half uur. DeLees meer


Sponsoring

Sponsoring in relatie tot de school doet zich de laatste jaren steeds meer voor. Leerplein055 verbindt zich aan het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezetLees meer


Taken en functies team

Op onze school zijn de volgende mensen werkzaam: directeur, teamleider, intern begeleiders, groepsleerkrachten, taal/leesspecialist, vakleerkracht bewegingsonderwijs en onderwijs ondersteunend personeel zoals orthopedagoog, taal/leesspecialist enz. In deLees meer


Taken van de Intern Begeleider

Kinderen kunnen op cognitief of sociaal gebied problemen hebben. Deze kunnen met elkaar samenhangen. Wanneer een kind niet lekker in zijn vel zit, kunnen deLees meer


Toelating/handhaving van leerlingen

Nadat ouders/verzorgers zich hebben georiënteerd op een school voor hun kind vindt op de gewenste school een kennismakingsgesprek plaats. Daarna vullen ouders/verzorgers het aanmeldingsformulier. MetLees meer


Vakgebieden en methoden

Op onze school gebruiken we de volgende methodes: Vakgebied Methode Nederlandse taal Staal (Aanvankelijk) lezen Veilig leren lezen Begrijpend lezen NieuwsbegripXL en   Kidsweek SpellingLees meer