Computers en digitale schoolborden

Wij hebben ICT hoog in het vaandel staan. Wij vinden computers een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaagse onderwijs. Op school zorgen wij ervoor dat wijLees meer


De directie

De directeur van de school is Ingrid Teunissen. In de dagelijkse organisatie werkt zij samen met Marlies Tasman als teamleider. De Boemerang is een moderne,Lees meer


De groepen

De leerkracht is de eerst verantwoordelijke én aanspreekpunt voor uw kind. Echter, een heel team van medewerkers werkt samen met de leerkracht om het onderwijsLees meer


Gebruik van foto- en filmopnames

Foto’s en video’s van leerlingen, ouders en medewerkers zijn persoonsgegevens. Beelden mogen daarom niet zonder toestemming gedeeld of gepubliceerd worden. Het publiceren van foto’s ofLees meer


GMR

De GMR vervult een belangrijke taak. De GMR is voor alle school-overstijgende zaken de gesprekspartner van het college van bestuur van Leerplein055, de GMR-leden nemenLees meer


Het lesrooster

groep 1/2: Als de kinderen ’s morgens op school komen, gaan ze meteen naar binnen, waar ze ontvangen worden door de leerkracht en de onderwijsassistente.Lees meer


Intern begeleider

Op alle Leerplein055-basisscholen werken kwalitatief goede en goed opgeleide intern begeleiders (ib-er). De intern begeleiders zijn werkzaam op één of twee scholen. Het team vanLees meer


Mensen in de school

Ons team Op onze school werken leerkrachten, onderwijsassistenten, leraarondersteuners en twee gymleerkrachten. In sommige groepen werkt de leerkracht 5 dagen en in een aantal groepenLees meer


Ontwikkelingsperspectiefplan

Iedere leerling in het SBO heeft een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Dit plan wordt gemaakt door de leerkracht(en) en besproken met de intern begeleider, de gedragswetenschapper enLees meer


Rapporten

Twee keer per jaar, januari en juli, krijgen de leerlingen een beknopt rapport. Dit leerlingverslag geeft een beeld van de leer- en gedragshouding en vanLees meer


Schooltijden

Onze school werkt met een continurooster. Omdat de kinderen tussen de middag niet naar huis gaan is de middagpauze ingekort tot een half uur. DeLees meer


Sponsoring

Om te bevorderen dat alle bij de school betrokkenen op een zorgvuldige manier met sponsoring omgaan, hebben het ministerie van OCW, de onderwijsorganisaties en deLees meer


Taken en functies team

Op onze school zijn de volgende mensen werkzaam: directeur, teamleider, intern begeleiders, groepsleerkrachten, taal/leesspecialist, vakleerkracht bewegingsonderwijs en onderwijs ondersteunend personeel zoals gedragswetenschapper, taal/leesspecialist enz. InLees meer


Toelating/handhaving van leerlingen

Op de basisscholen van de besturen Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep is sinds maart 2022 het aanmelden en toewijzen van de plaatsen aanLees meer


Vakgebieden en methoden

Op onze school gebruiken we de volgende methodes: Vakgebied Methode Nederlandse taal Staal Taal Technisch lezen Veilig leren lezen, Estafette Begrijpend lezen Nieuwsbegrip en NieuwsbegripXLLees meer