Aansprakelijkheid en verzekeringen

Leerplein055 heeft voor de Leerplein055-scholen bij Aon Verzekeringen de volgende verzekeringen ondergebracht: Collectieve ongevallen- en doorlopende reisverzekering Alle leerlingen en personeelsleden van de school zijn verzekerdLees meer


CODA Bibliotheek

Met een bibliotheek, museum en archief is CODA hét cultuurhuis van Apeldoorn, voor Apeldoorners en voor bezoekers van elders. Leren lezen en daar plezier in krijgen,Lees meer


Gebruik mobiele telefoon

Leerlingen die een mobiele telefoon bij zich hebben, moeten deze om 8.30 uur bij de leerkracht inleveren. De leerkracht bewaart de telefoons in het afgeslotenLees meer


Gezonde school

Sinds mei 2019 mogen wij ons Gezonde school noemen. Wij hebben dit behaald voor ons sport- en beweegaanbod. Hier zijn we trots op! Bewegen isLees meer


Gymrooster

Gym-/judorooster 2023-2024 gymrooster-2023-2024  


Leerlingenvervoer

De leerlingen komen meestal onder begeleiding van een ouder naar school. In de bovenbouw leren ouders hun kinderen zelfstandig naar school te fietsen. Sommige leerlingenLees meer


Leerplicht en verlof

Om toegelaten te worden tot de basisschool moet uw kind 4 jaar zijn. Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig. Ziekmeldingen: Ziekmeldingen verwachten wij altijdLees meer


Medisch handelen

Wij spannen ons in om ieder kind een plek op onze school te bieden. Het personeel van Leerplein055 mag echter geen medische handelingen verrichten voorLees meer


Parro ouderApp

De Leerplein055-basisscholen kunnen gebruik maken van Parro, een app voor communicatie met ouders. Via Parro kunnen korte berichten geplaatst worden, foto’s of video’s in eenLees meer


Pauzes

In de groepen 3 t/m 8 is er om 9.50 uur of om 10.05 uur tijd om te eten en drinken. De leerkracht leest voorLees meer


Rookvrije schoolpleinen

De Rijksoverheid heeft in het Nationaal Preventieakkoord met verschillende organisaties afspraken gemaakt over het terugdringen van roken. De ambitie is dat er in 2040 eenLees meer


Schoolfotograaf

Elk jaar komt op onze school de schoolfotograaf om foto’s te maken van de groepen en individueel van de leerlingen. U bent uiteraard niet verplichtLees meer


Schoolregels – Het stimuleren van gewenst gedrag en sociale en emotionele vorming

Op de Boemerang werken we aan een goed pedagogisch klimaat door expliciete lessen te geven op het gebied van sociale vorming, maar ook door onderwijssituatiesLees meer


Schoolreisjes en schoolkampen

Jaarlijks gaan de leerlingen van de groepen 1 t/m 6 op schoolreis. U ontvangt hierover bericht in de 2e helft van het schooljaar. De groepenLees meer


Schoolverzuim en verlof

Ieder kind tussen 5 en 16 jaar moet naar school. Dit heet leerplicht. In een aantal gevallen hoeft uw kind niet naar school of minderLees meer


Social media

Op de website van de Boemerang, de Parro App, Facebook, Instagram en de Boemeranginfo zullen regelmatig actuele foto’s te zien zijn van activiteiten met deLees meer


Vakanties en vrije dagen

Aan het begin van schooljaar krijgt u een overzicht met alle data van dat schooljaar. Verder krijgt u via de e-mail onze Boemeranginfo waarin eventueleLees meer


Verjaardagen

Vanaf begin schooljaar 2023-2024 zullen wij starten met ‘het nieuwe trakteren’. De kinderen zullen op hun verjaardag geen traktatie meer mee naar school nemen. InLees meer


Vrijwillige ouderbijdrage

Per 1 augustus 2021 is de wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage aangescherpt. Alle leerlingen moeten mee kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, ookLees meer