nieuwe ouder

De Boemerang is een openbare school voor speciaal basisonderwijs. We vangen kinderen op die aangewezen zijn op specialistische zorg die niet geboden kan worden in het reguliere basisonderwijs.

Onderwijs

Een kind kan volgens ons alleen tot ontwikkeling komen in een veilige en harmonieuze omgeving. Goede relaties kunnen opbouwen, jezelf competent voelen en een stuk autonomie krijgen, zijn daarbij heel belangrijk.

Wij werken met de vakken voor wereldoriëntatie opbrengstgericht, we geven dit onderwijs vorm middels rijke leeromgevingen, ruimte voor initiatief en zelfontplooiing.
Het welbevinden van de kinderen en de betrokkenheid staat hierbij steeds centraal.  Leren met je hoofd, maar vooral ook met je hart en handen, is de manier waarop wij met de kinderen werken. Op deze wijze kunnen de leerlingen uitgroeien tot Stevige wereldburgers!
We noemen deze manier van onderwijs geven; STevig WoB (Wereldoriëntatie & Burgerschap).

Thematisch werken

Naast leren uit de boeken met je hoofd, gaan de kinderen aan de slag vanuit hun eigen interesses. Dit gebeurt tijdens het thematisch werken. Kernwoorden hierbij zijn: samen spelen, samen delen, samen werken, samen ervaren, samen onderzoeken.

Extra zorg

De extra zorg die een leerling nodig heeft op pedagogisch en didactisch gebied vindt plaats door de gespecialiseerde groepsleerkracht. Daarnaast kunnen leerlingen extra specifieke ondersteuning krijgen van de specialisten in onze school voor logopedie, speltherapie, sensomotorische training en speciale leesbegeleiding.

Meer informatie en aanmelding

Op 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs gestart.

Voor aanmelding en plaatsing op een speciale school voor basisonderwijs is een Toelaatbaarheidsverklaring(TLV) nodig. Deze TLV kan een school aanvragen bij het MultidisciplinaireOverleg(MDO) van het SWV Passend Onderwijs Apeldoorn. Zie hiervoor de website: http://www.swvapeldoornpo.nl

Als een leerling een Toelaatbaarheidsverklaring SBO heeft kunnen de ouders/verzorgers telefonisch een afspraak maken voor een kennismakings- of een intakegesprek op de Boemerang.

Korte introductie van de school

Delen via