De zorg voor onze leerlingen

De zorg op grote lijnen De toelating van nieuwe leerlingen Nieuwe leerlingen met een Toelaatbaarheidsverklaring van Passend Onderwijs  stromen bij voorkeur na een vakantie inLees meer


Extra begeleiding in de school

Speel-o-theek: De Boemerang heeft ook een speel o theek. In deze Speel o theek hebben we gezelschapsspelen die kunnen worden uitgeleend binnen onze school. OpLees meer


Extra mogelijkheden voor hulp

De extra zorg die een leerling nodig heeft op pedagogisch en didactisch gebied zal zoveel mogelijk plaatsvinden in de klas zelf. De leerkracht maakt (groeps)handelingsplannenLees meer


Groep 7, 8 en het voortgezet onderwijs

Alle leerlingen uit de groepen 8 krijgen een eindonderzoek. Daarna wordt een schooladvies geformuleerd en dit wordt verwoord in een onderwijskundig rapport. In uitzonderingsgevallen kanLees meer


Intern begeleider

Binnen onze school hebben we een intern begeleider (ib-er). De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende, coachende en begeleidende taken. ZijLees meer


Leerlingvolgsysteem

Wij volgen de vorderingen van de leerlingen op drie manieren, namelijk: •      met methode gebonden toetsen •      met methode onafhankelijke toetsen •     Lees meer


Leesprotocol

Leerlingen die op de Boemerang komen zijn op de basisschool al gevolgd en begeleid met het protocol leesproblemen en dyslexie. Veel kinderen hebben ernstige leesproblemenLees meer


Meldingen over kinderen (verwijsindex)

Sommige kinderen hebben even hulp nodig. Om hen goed te helpen, is een soepele samenwerking nodig tussen leerkrachten, hulpverleners en instanties. De Verwijsindex Gelderland zorgtLees meer


Onderwijs aan langdurig zieke kinderen

De Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen Apeldoorn (SOZKA) verzorgt onderwijs aan kinderen die in het ziekenhuis of thuis worden verpleegd. De SOZKA werkt samen metLees meer


Onze leerlingen en de aanpak

De kinderen op de Boemerang hebben allemaal een onderwijsbehoefte op het gebied van leren en gedrag. Zij hebben een andere onderwijsomgeving nodig dan de reguliereLees meer


Schoolondersteuningsprofiel

Iedere school heeft wettelijk verplicht een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Hierin staat welke ondersteuning een basisschool aan leerlingen kan bieden. Het actuele schoolondersteuningsprofiel staat op onze website.Lees meer