Groep 7,8 en het voortgezet onderwijs

Alle leerlingen uit de groepen 8 krijgen in de maanden december en januari een eindonderzoek. Daarna wordt een schooladvies geformuleerd en dit wordt verwoord in een onderwijskundig rapport. In uitzonderingsgevallen blijft een leerling nog een jaar op de Boemerang.

Indien een leerling specifieke extra ondersteuning nodig heeft of er wordt getwijfeld over een schooladvies, wordt hij / zij besproken met de brede adviescommissie van het V.O. en / of het loket Passend Onderwijs van het V.O. Hierbij wordt gekeken naar de intelligentie en naar de leervorderingen op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen en de sociaal emotionele ontwikkeling.

Ouders bespreken in september en in januari het schooladvies met de groepsleerkracht, de orthopedagoog en/of een directielid. Dit advies sluit aan bij de eerdere OPP’s van de leerling.