Groep 7, 8 en het voortgezet onderwijs

In de loop van het laatste leerjaar wordt veel aandacht besteed aan de overgang naar het voortgezet onderwijs. De doorverwijzing naar de beste vervolgplek is uiteraard heel belangrijk en samen met de ouders/verzorgers volgen wij het schooljaar door de route naar het VO.

Als eerste wordt, op grond van het totaalbeeld van de leerling – zowel de leervorderingen als de sociaal-emotionele ontwikkeling – aan het begin van groep 8 een soort “pré-schooladvies” geformuleerd. In de periode hieropvolgend zet de leerkracht alle bevindingen op papier in een onderwijskundig rapport, de leerlingen maken de Cito toetsen waarna er een voorlopig schooladvies in de maand januari, dat met de ouders/verzorgers besproken wordt. Vervolgens maken de meeste leerlingen uit de groepen 8 in februari een eindonderzoek, de zogenaamde doorstroomtoets. Met medeneming van het advies dat uit de doorstroomtoets volgt, komt in maart het definitieve schooladvies, waarna de kinderen voor 1 april aangemeld kunnen worden bij hun vervolgschool.

Indien een leerling specifieke extra ondersteuning nodig heeft of er wordt getwijfeld over een schooladvies, wordt hij / zij besproken met de brede advies groep (BAG) van het voortgezet onderwijs en / of het loket Passend Onderwijs van het V.O.  Hierbij wordt gekeken naar de specifieke ondersteuningsbehoeften van de leerling en welke school hier het best aan tegemoet kan komen.