Extra mogelijkheden voor hulp

De extra zorg die een leerling nodig heeft op pedagogisch en didactisch gebied zal zoveel mogelijk plaatsvinden in de klas zelf. De leerkracht maakt (groeps)handelingsplannen voor het leerstofaanbod taal, lezen, spelling en rekenen. Elke leerling krijgt het onderwijs aangeboden dat past bij haar/zijn ontwikkeling en toetsgegevens. De intern begeleider en de groepsleerkracht(en) hebben hier een overleg over. De commissie van begeleiding ondersteunt de leerkracht d.m.v. het bespreken van het OPP. Twee keer per jaar wordt iedere leerling besproken in het overleg tussen leerkracht, IB’er en gedragswetenschapper en één keer door de begeleidingscommissie tijdens de OPP-bespreking. De leerlingen van groep 1/2 en groep 8 worden 2 keer per jaar door de begeleidingscommissie besproken. In de begeleidingscommissie zitten de leerkracht(en), de intern begeleider, een gedragswetenschapper en de directeur. Daarnaast kan er, indien nodig, verdiept didactisch onderzoek door de intern begeleider plaatsvinden, observaties en psychologisch onderzoek door de gedragswetenschapper en worden er indien nodig pedagogische handelingsplannen opgezet en/of gedragsondersteunende hulp gegeven.

De taal/leesspecialist geeft waar mogelijk extra hulp aan individuele kinderen of kleine groepjes, met name op het gebied van lezen. In het schooljaar 2021-2022 is er ook de mogelijkheid voor extra ondersteuning bij de rekenontwikkeling voor een aantal leerlingen.

Voor logopedie en kinderoefentherapie is er een dependance van een particuliere praktijk in de school. De logopedist is Caroline van Tongeren vanuit Logopediepraktijk Apeldoorn. De kinderoefentherapeuten zijn Lianne de Jonge en Melanie van den Dool.
Omdat wij als school een goede afstemming hebben met beide praktijken en de ouders/ verzorgers over de behandeling, proberen wij, daar waar mogelijk, in ons onderwijs hierop af te stemmen en hier samen inhoud aan te geven.

Opgroeien in Apeldoorn is leuk, veilig en gezond!

In Apeldoorn is er passende hulp, ondersteuning en zorg voor elk kind. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor uw gezin.

Het CJG voor uw vragen over opvoeden en opgroeien

In Apeldoorn zijn vier Centra voor Jeugd en Gezin waar u terecht kunt met vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien. Zo is er altijd eentje in de buurt. U kunt er binnenlopen voor vragen en informatie. U kunt ook bellen met uw vragen. De professionals die in het CJG werken bieden hulp op maat of helpen bij het zoeken naar de juiste instanties die u en uw kind verder kunnen helpen.

De medewerkers van het CJG zijn ook regelmatig bij uw kind op school. Op sommige scholen heeft de jeugdverpleegkundige een inloopspreekuur. De doktersassistente van het CJG kan leuke gezondheidslessen geven op verzoek van de school.

De gezondheid van uw kind volgen

Het CJG volgt de groei en ontwikkeling van uw kind. Vanaf de geboorte van uw kind bent u op het consultatiebureau geweest bij de jeugdverpleegkundige en jeugdarts. Uw eigen jeugdverpleegkundige nodigt uw kind ook in de basisschoolperiode een aantal keren uit op het CJG.

Dat gebeurt in het jaar dat uw kind 5 jaar is. Bij de uitnodiging krijgt u een aantal vragenlijsten toegestuurd om thuis alvast (digitaal via Mijn Kind dossier) in te vullen. De jeugdverpleegkundige meet en weegt uw kind en bespreekt de groei, ontwikkeling en gezondheid. Ook wordt er een ogentest en gehoortest gedaan. U kunt uw vragen stellen en eventuele zorgen over groei of ontwikkeling delen. Eventueel maken we nog een extra afspraak met u / uw kind met de jeugdverpleegkundige, jeugdarts of logopediste van het CJG.

Ook rond de tijd dat uw kind 11 jaar is krijgt u een uitnodiging om samen met uw kind naar het CJG te komen. We meten en wegen uw kind. Ook tijdens dit onderzoek nemen we de tijd om uw vragen te stellen of eventueel uw zorgen te delen. We bespreken samen de veranderingen van uw kind in de (komende) puberteit.

Vaccinaties

Als uw kind 9 jaar oud is krijgt u een uitnodiging van het RIVM voor vaccinaties tegen BMR/DTP. Op 10 jarige leeftijd krijgt u de uitnodiging voor de HPV vaccinatie. Daarvoor heeft uw kind twee keer een prik nodig. Het CJG geeft de vaccinaties. Meer informatie kunt u vinden op: https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinatieschema-infographic

Schoolmaatschappelijk werk

Via preventieve en hulpverlenende activiteiten stimuleert schoolmaatschappelijk werk de sociaal-emotionele ontwikkeling en het zelfstandig functioneren van leerlingen. Het schoolmaatschappelijk werk signaleert, geeft informatie, advies en consultatie aan de school en biedt hulp aan kinderen en hun ouders via een outreachende, vraaggerichte en systeemgerichte benadering.

Mevrouw Berna Velderman is vanuit Stimenz als schoolmaatschappelijk werkster verbonden aan De Boemerang. Ouders/verzorgers kunnen rechtstreeks met haar in contact treden en ook vanuit kan het initiatief genomen worden – na overleg me de ouders – om SMW in te schakelen.

Verwijsindex

De verwijsindex is een digitaal systeem, waarin meldingen over kinderen en jongeren worden opgeslagen.
Een melding kan gedaan worden door een professional uit de jeugdhulpverlening, de jeugdgezondheidszorg en het onderwijs, wanneer men zich zorgen maakt over het kind of de jongere (0-23 jaar). Vaak gebeurt het dat verschillende hulpverlenende organisaties zich tegelijkertijd met een kind of jongere bezig houden, maar dit niet van elkaar weten. Daardoor kan het voorkomen dat professionals in de zorg en het onderwijs over te weinig informatie beschikken en deze informatie niet altijd met elkaar delen.

In de verwijsindex worden bij een melding alleen algemene persoonsgegevens opgeslagen zoals naam, adres, geslacht en geboortedatum. Inhoudelijke informatie over de problematiek of de diagnose wordt niet in de verwijsindex vermeld. Een vermelding in de verwijsindex gebeurt altijd met kennisgeving aan u als ouder/verzorger of aan de jongere zelf, tenzij het niet in het belang is van de jongere.

Voor meer informatie over de verwijsindex en privacy verwijzen wij u naar de provinciale website: verwijsindexgelderland.nl .