Extra mogelijkheden voor hulp

De extra zorg die een leerling nodig heeft op pedagogisch en didactisch gebied zal zoveel mogelijk plaatsvinden in de klas zelf. De leerkracht maakt (groeps)handelingsplannen voor het leerstofaanbod taal, lezen, spelling en rekenen. Elke leerling krijgt het onderwijs aangeboden dat past bij haar/zijn ontwikkeling en toetsgegevens. De intern begeleider en de groepsleerkracht(en) hebben hier een gesprek over. De begeleidingscommissie ondersteunt de leerkracht d.m.v. het bespreken van het OPP. Twee keer wordt iedere leerling besproken door de interne begeleider en de leerkracht en één keer door de begeleidingscommissie tijdens de OPP bespreking. De leerlingen van groep 1/2 en 8 worden 2 x per jaar door de begeleidingscommissie besproken. In de begeleidingscommissie zitten de leerkracht(en), de intern begeleider, een orthopedagoog en een directielid. Daarnaast kan er indien nodig, verdiept didactisch onderzoek door de intern begeleider plaatsvinden, observaties en psychologisch onderzoek door de orthopedagoge en worden er indien nodig pedagogische handelingsplannen opgezet en/of gedragsondersteunende hulp gegeven.

De taal/leesspecialist geeft extra hulp aan individuele kinderen of kleine groepjes, met name op het gebied van lezen en taal en in mindere mate bij rekenen.

Verder is het mogelijk om in de school gebruik te maken van de volgende specifieke ondersteuning: motorische remedial teaching en sensomotorische training.

Voor logopedie en sensomotorische training is er een dependance van een particuliere praktijk in de school.

Wij adviseren ouders niet te stoppen met particuliere logopedie of sensomotorische training voordat duidelijk is of er op school in de dependance van de particuliere praktijk gestart kan worden.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin
Het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) is er voor alle vragen over opgroeien en opvoeden. U kunt er terecht voor advies, begeleiding en hulp, vanaf het begin van de zwangerschap tot aan het moment dat een kind volwassen is. Ook jongeren zelf kunnen bij het CJG terecht, met vragen en/of hulp. Bijvoorbeeld of het nu gaat om voeding, gezondheid, ontwikkeling of gedrag.

Binnen het CJG kunt u alle deskundigheid van verschillende professionals op één plek vinden. Hierbij kunt u denken aan de orthopedagoog, de (school-)maatschappelijk werker, de jeugdarts en jeugdverpleegkundige en de jeugdhulpverlener. Voor contactgegevens kunt u hoofdstuk 10 (namen en adressen) raadplegen.

Het CJG is er voor

•     kinderen en jongeren tot 23 jaar
•     (toekomstige) ouders en verzorgers

Vanuit het CJG komt er op iedere basisschool een jeugdverpleegkundige en een schoolmaatschappelijk werkster om met de interne begeleider over leerlingen te praten die extra ondersteuning nodig hebben. Aan ouders wordt via een formulier gevraagd om toestemming te geven voor dit overleg.

Verwijsindex

De verwijsindex is een digitaal systeem, waarin meldingen over kinderen en jongeren worden opgeslagen.
Een melding kan gedaan worden door een professional uit de jeugdhulpverlening, de jeugdgezondheidszorg en het onderwijs, wanneer men zich zorgen maakt over het kind of de jongere (0-23 jaar). Vaak gebeurt het dat verschillende hulpverlenende organisaties zich tegelijkertijd met een kind of jongere bezig houden, maar dit niet van elkaar weten. Daardoor kan het voorkomen dat professionals in de zorg en het onderwijs over te weinig informatie beschikken en deze informatie niet altijd met elkaar delen.

In de verwijsindex worden bij een melding alleen algemene persoonsgegevens opgeslagen zoals naam, adres, geslacht en geboortedatum. Inhoudelijke informatie over de problematiek of de diagnose wordt niet in de verwijsindex vermeld. Een vermelding in de verwijsindex gebeurt altijd met kennisgeving aan u als ouder/verzorger of aan de jongere zelf, tenzij het niet in het belang is van de jongere.

Voor meer informatie over de verwijsindex en privacy verwijzen wij u naar de provinciale website: verwijsindexgelderland.nl .