Extra mogelijkheden voor hulp

De extra zorg die een leerling nodig heeft op pedagogisch en didactisch gebied zal zo veel mogelijk plaatsvinden in de klas zelf. De leerkracht maak groepshandelingsplannen voor het leerstofaanbod taal, lezen, spelling, rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Elke leerling krijgt het onderwijs aangeboden dat past bij zijn/haar ontwikkeling en functioneringsniveau. De begeleidingscommissie – bestaande uit de leerkracht(en) , orthopedagoog, intern begeleider en directeur- is betrokken bij de jaarlijkse bespreking van het OPP. Na iedere toets periode worden door de leerkracht de resultaten en overige aandachtspunten besproken met de IB-er en de orthopedagoog.
Indien nodig kan er verdiept didactisch onderzoek door de IB-er plaatsvinden, observaties en psychologisch onderzoek door de orthopedagoog en worden er indien nodig individuele (pedagogische of didactische) handelingsplannen opgezet en/of gedrag ondersteunende hulp gegeven.

De taal/leesspecialist geeft extra hulp aan individuele kinderen of kleine groepjes, met name op het gebied van lezen.

Voor logopedie en kinderoefentherapie is er een dependance van een particuliere praktijk in de school. De logopedist is Caroline van Tongeren vanuit Logopediepraktijk Apeldoorn. De kinderoefentherapeuten zijn Lianne de Jonge en Melanie van den Dool.
Omdat wij als school een goede afstemming hebben met beide praktijken en de ouders/ verzorgers over de behandeling, proberen wij, daar waar mogelijk, in ons onderwijs hierop af te stemmen en hier samen inhoud aan te geven.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin
Het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) is er voor alle vragen over opgroeien en opvoeden. U kunt er terecht voor advies, begeleiding en hulp, vanaf het begin van de zwangerschap tot aan het moment dat een kind volwassen is. Ook jongeren zelf kunnen bij het CJG terecht, met vragen en/of hulp. Bijvoorbeeld of het nu gaat om voeding, gezondheid, ontwikkeling of gedrag.

Binnen het CJG kunt u alle deskundigheid van verschillende professionals op één plek vinden. Hierbij kunt u denken aan de orthopedagoog, de (school-)maatschappelijk werker, de jeugdarts en jeugdverpleegkundige en de jeugdhulpverlener. Voor contactgegevens kunt u hoofdstuk 10 (namen en adressen) raadplegen.

Het CJG is er voor

•     kinderen en jongeren tot 23 jaar
•     (toekomstige) ouders en verzorgers

Vanuit het CJG is er aan onze schol een jeugdarts en jeugdverpleegkundige verbonden.

Verwijsindex

De verwijsindex is een digitaal systeem, waarin meldingen over kinderen en jongeren worden opgeslagen.
Een melding kan gedaan worden door een professional uit de jeugdhulpverlening, de jeugdgezondheidszorg en het onderwijs, wanneer men zich zorgen maakt over het kind of de jongere (0-23 jaar). Vaak gebeurt het dat verschillende hulpverlenende organisaties zich tegelijkertijd met een kind of jongere bezig houden, maar dit niet van elkaar weten. Daardoor kan het voorkomen dat professionals in de zorg en het onderwijs over te weinig informatie beschikken en deze informatie niet altijd met elkaar delen.

In de verwijsindex worden bij een melding alleen algemene persoonsgegevens opgeslagen zoals naam, adres, geslacht en geboortedatum. Inhoudelijke informatie over de problematiek of de diagnose wordt niet in de verwijsindex vermeld. Een vermelding in de verwijsindex gebeurt altijd met kennisgeving aan u als ouder/verzorger of aan de jongere zelf, tenzij het niet in het belang is van de jongere.

Voor meer informatie over de verwijsindex en privacy verwijzen wij u naar de provinciale website: verwijsindexgelderland.nl .