Extra begeleiding in de school

Training sociale vaardigheden in de Speel-o-theek:

De Boemerang heeft een speel-o-theek. Hierin hebben we gezelschapsspelen die worden uitgeleend binnen onze school. Op deze manier wordt ook het samenspelen in de klas gestimuleerd.

In de speel-o-theek werken kinderen van de Boemerang, de zgn. speel-o-theek medewerkers.

Leerlingen uit de middenbouw groepen werken samen om spellen uit te lenen en spelletjesbegeleider te worden. Hiervoor volgen ze eerst een cursus, die gegeven wordt door een gespecialiseerde leerkracht.

In deze speel-o-theek cursus ligt het accent op het aanleren en oefenen van sociale vaardigheden op een “speelse” manier. We leren hoe je iemand welkom heet, iemand op een aardige manier kunt helpen, vragen stelt aan een ander, luistert naar een ander, complimentjes kunt geven, een spel uitlegt, goed samenspeelt, registreert wie het leent, enz.

Na een cursus van 6 bijeenkomsten kunnen deze leerlingen een diploma verdienen. Dit diploma wordt uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst waarbij ouders / verzorgers worden uitgenodigd.

MRT (motorische remedial teaching)

Naast de lessen bewegingsonderwijs voor de groep is er ook de mogelijkheid tot het volgen van extra gymlessen, gegeven door de docent bewegingsonderwijs. Het gaat hierbij om het verbeteren van motorische- en sociale vaardigheden.

Samenwerking:
SBO De Boemerang werkt samen met:
Logopedie Apeldoorn, logopediepraktijk,  Caroline van Tongeren.
Kinderoefentherapie praktijk, Lianne de Jonge .
Spelrijk, praktijk voor speltherapie, Masha Bos
School biedt bovengenoemde praktijken de mogelijkheid om leerlingen onder schooltijd te behandelen. Hiervoor wordt door de betreffende therapeuten gebruik gemaakt van ruimten in de school. Het gebruik van deze ruimten is vastgelegd in een gebruikersovereenkomst. Hierin wordt de vergoeding benoemd die betaald wordt ter exploitatie van de te gebruiken ruimte en diensten.

Verwijzing en bekostiging:
De verwijzingen worden door de ouder(s)/ verzorger(s) bij de huisarts en/of het CJG aangevraagd, de bekostiging loopt via de zorgverzekering.

Aanmelding:
Indien een leerling aangemeld wordt op onze school en er reeds een behandeling loopt, bestaat de mogelijkheid om deze over te zetten naar de behandelaars die op onze school hun praktijk hebben.
Daarnaast wordt er in de commissie van begeleiding van de Boemerang  besproken of een leerling behoefte heeft aan genoemde behandelingen. In verband met de belastbaarheid van het kind heeft school de afspraak dat er niet meer dan één therapie op hetzelfde moment kan plaatsvinden. Samen met ouders wordt er bepaald welke therapie voorrang dient te krijgen.
Met toestemming  van ouders, geeft school de contactgegevens (naam leerling en telefoonnummer en mailadres ouder/ verzorger)  van de betreffende  leerling door aan de behandelaars.
Op dat moment is school geen verantwoordelijke partij meer, de communicatie verloopt tussen de ouder/ verzorger en de behandelaar.
De gesprekken over de inhoud en voortgang van de behandeling verlopen tussen de behandelaar en ouder/ verzorger. School is hier geen partij in.

Rapportage en voortgang:
Als er een behandeling gestart gaat worden, vraagt de behandelaar schriftelijke toestemming  aan de ouder/ verzorger om de rapportage en voortgang van de therapie te delen met school.
Indien er toestemming is vragen wij of de doelen en de resultaten (via versleutelde mail) gedeeld worden met school. School zorgt ervoor dat deze informatie in Parnassys geplaatst wordt.
De informatie die school krijgt over de behandeling zullen wij niet weergeven in onze schoolrapporten en leerlingverslagen.
In het OPP zal wel genoemd worden bij “contacten met externen” dat de leerling logopedie, kinderoefentherapie of speltherapie krijgt in bovengenoemde praktijken.

Op deze manier kan school samenwerken met de behandelaars en heeft de geboden therapie verbinding met ons onderwijs. School zal proberen daar waar mogelijk mee te werken aan het behalen van de gestelde doelen.