Extra begeleiding in de school

Speel-o-theek:

De Boemerang heeft ook een speel o theek. In deze Speel o theek hebben we gezelschapsspelen die kunnen worden uitgeleend binnen onze school. Op deze manier wordt ook het samenspelen in de klas gestimuleerd.

In de speel-o-theek werken kinderen van de Boemerang, de zgn. speel-o-theek medewerkers.

Leerlingen uit verschillende groepen werken samen om spelen uit te lenen en spelletjesbegeleider te worden. Hiervoor volgen ze eerst een cursus, die gegeven wordt door de speltherapeut.

In deze speel o theek cursus ligt het accent op het aanleren en oefenen van sociale vaardigheden op een “speelse” manier. We leren hoe je iemand welkom heet, iemand op een aardige manier kunt helpen, vragen stelt aan een ander, luistert naar een ander, complimentjes kunt geven, een spel uitlegt, goed samenspeelt, registreert wie het leent, enz.

Na een cursus van 6 bijeenkomsten kunnen deze leerlingen een diploma verdienen. Dit diploma wordt uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst waarbij ouders / verzorgers worden uitgenodigd. Na de cursus worden de medewerkers in teams verdeeld en bij toerbeurt ingezet bij de wekelijkse opening (op woensdag) van de speel o theek. Op deze manier is er regelmatig nog extra aandacht voor de sociale vaardigheden.

Logopedie

De logopedist heeft een dependance van haar praktijk op school. Dit biedt de mogelijkheid een kind onder schooltijd te behandelen. Het interne zorgteam van de Boemerang signaleert en adviseert logopedische behandeling.
Ouders bespreken met de huisarts, medisch specialist of tandarts/orthodontist de mogelijke verwijzing.
Hierna volgt een onderzoek. Dit wordt vervolgens besproken met de ouders en de leerkracht.
Met een verwijzing worden alle kosten door de ziektekostenverzekeraar vergoed.
De samenwerking met ouders is heel belangrijk, ouders dienen het grootste gedeelte van de behandeling aanwezig te zijn.

Logopedische problemen die bij leerlingen kunnen voorkomen:

 • vertraging of stoornis in de taalontwikkeling
 • onvoldoende taalbegrip, kleine woordenschat
 • spraakproblemen (niet of verkeerd uitspreken van klanken en/of woorden)
 • stotteren
 • stemgebruik (hees, te hard, te zacht)
 • mondademen, duim- of vingerzuigen
 • niet nauwkeurig waarnemen of horen van klanken, woorden en zinnen
 • zwak taalgebruik
 • slechte zinsbouw, of onvolledige zinnen.

Tijdens de logopedie kan o.a. gewerkt worden aan:

 • taalbegripsproblemen (luisteren, onthouden en uitvoeren van opdrachten)
 • taalproductieproblemen (woordenschat, zinsbouw)
 • articulatie (uitspraak, stotterachtig spreken)
 • mondgedrag (mondademen, mondmotoriek)

MRT (motorische remedial teaching)

Naast de lessen bewegingsonderwijs voor de groep is er ook de mogelijkheid tot het volgen van extra lessen bewegingsonderwijs. Deze lessen motorische remedial teaching worden gegeven door de docent bewegingsonderwijs. Deze deelt de leerlingen in bepaalde groepen in: de zgn. “spel”groep en een “toestel”groep. Het gaat hierbij om het verbeteren van vaardigheden bij spelen en het verminderen van angsten tijdens het sporten, het inlopen van bewegingsachterstanden en het stimuleren van beweging.

Kinderoefentherapie Cesar

De therapeuten van Kinderoefentherapie Cesar hebben een dependance van hun praktijk op school. Dit geeft de mogelijkheid een kind onder schooltijd te behandelen. Ook hier geeft de leerlingbegeleidingscommissie een advies voor een uitgebreid motorisch onderzoek. Voor het onderzoek wordt toestemming aan de ouders gevraagd via een brief. Ouders hebben dan de keus voor directe toegankelijkheid en vullen een vragenlijst in of bespreken dit met de huisarts of de medisch specialist die hiervoor een verwijzing geeft. Hierna volgt een uitgebreid motorisch onderzoek. Dit wordt vervolgens besproken met de ouders en de leerkracht. Met directe toegankelijkheid of verwijzing worden alle kosten door de ziektekostenverzekeraar vergoed.