Leerplicht en verlof

Om toegelaten te worden tot de basisschool moet uw kind 4 jaar zijn.
Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig.

Ziekmeldingen:
Ziekmeldingen verwachten wij altijd telefonisch vóór 08.30 uur. U krijgt de heer Jelle Bakker – conciërge aan de telefoon.

Missen taxibus
Als uw kind om welke reden dan ook de taxibus ’s ochtends mist, vragen wij u om uw kind zelf te brengen.

Gronden voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek

In de leerplichtwet staat omschreven wanneer een jongere de school niet kan/hoeft te bezoeken. Dit is het geval bij 4 jarigen, bij ziekte, bij schoolsluiting en bij de vervulling van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Verder kent de leerplichtwet vrijstelling (extra verlof) wegens gewichtige omstandigheden. Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die buiten de wil om van ouders gelegen zijn. Voorbeelden zijn:

  • verhuizing
  • bij gezinsuitbreiding, huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van bloed- en aanverwanten t/m de vierde graad
  • bij een 12½- , 25-, 40-, 50- of 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- en aanverwanten t/m de vierde graad

De bevoegdheid te besluiten over extra verlofaanvragen tot en met 10 dagen in een schooljaar ligt bij de directeur van de school. Op school kunt u een aanvraagformulier krijgen voor extra verlof.
Als u voor meer dan tien schooldagen extra verlof wilt aanvragen, moet u het verzoek bij de Leerplichtambtenaar van uw woongemeente indienen. De Leerplichtambtenaar zal altijd contact opnemen met de directeur van de school en vragen naar zijn of haar mening over de aanvraag.

Afwezigheid in verband met een vakantie buiten de schoolvakanties.

Hiervoor gelden speciale regels.

  • U krijgt geen toestemming voor verlof voor korte vakanties tijdens het schooljaar of voor een bezoek aan het land van herkomst.
  • Alleen als de aard van het beroep van de ouders daartoe aanleiding geeft en het de enige gezinsvakantie in dat schooljaar betreft, kunt u wel vrijaf vragen met een maximum van 10 dagen. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij beroepen waarbij in elke vakantieperiode in het schooljaar sprake is van een piekdrukte, echter niet bij organisatorische redenen.
  • Een beroep op vrijstelling wegens vakantie doet u bij de directeur van de school. Deze is daartoe bevoegd. Er is een wettelijke voorwaarde aan een vakantieverlof verbonden: de jongere krijgt geen vakantie in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
  • U dient een verklaring van de werkgever bij te voegen om uw verzoek te ondersteunen.

De directeur is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de leerplichtambtenaar en in het verzuimregister van DUO.