De groepen

De leerkracht is de eerst verantwoordelijke én aanspreekpunt voor uw kind. Echter, een heel team van medewerkers werkt samen met de leerkracht om het onderwijs in al zijn facetten goed te laten verlopen.

Groepen

De leerlingen zijn verdeeld over 8 groepen.

De onderbouw:

In de onderbouw (groepen 1-2-3-4-5) zitten de leerlingen van 4 t/m 8 á 9 jaar. De inhoud van het onderwijs in groep 1 / 2  is hierbij o.a. via spel en betekeningsvolle situaties werken aan de ontwikkeling van de kinderen, het werken aan de grove en de fijne motoriek, de omgang met anderen en de leervoorwaarden: ontluikende geletterd- en gecijferdheid.
In groep 3 wordt gestart met het aanvankelijk lezen, schrijven en rekenen. Er wordt ook nog veel aandacht besteed aan het spelen in betekenisvolle situaties, spelbegeleiding, de taalontwikkeling en de leervoorwaarden. Indien nodig zijn leerlingen in groep 4 ook nog bezig met het aanvankelijk lees-, taal- en rekenonderwijs.
Het leren lezen is een belangrijke opdracht voor de school. Vanaf het moment dat een leerling een AVI-niveau heeft bereikt, kan hij/zij deelnemen aan het groepsdoorbroken lezen. Daarbij wordt in 1 of 2 instructieniveaus technisch lezen gegeven.

De middenbouw:

In de middenbouw (groepen 5-6) hebben de leerlingen de leeftijd van ± 8 t/m 10 jaar. In deze groepen wordt er hard gewerkt aan technisch en begrijpend lezen, schrijven, spelling en rekenen. Ook de mondelinge en schriftelijke taalontwikkeling krijgen veel aandacht.

De bovenbouw:

Hieronder vallen de groepen 7 en 8. Naast de voortzetting van het leerproces wordt in deze groepen al gerichter gewerkt aan de voorbereiding op de overstap naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. Alle 12-jarige leerlingen krijgen een eindonderzoek. Hierna wordt in overleg met de ouders bepaald naar welke vorm van onderwijs de leerling gaat.

De teamleden werken in units samen om het onderwijs vorm te geven.
Een unit bestaat uit 2 aansluitende groepen. Door het jaar heen zien we bijv. bij ons thema onderwijs een samenwerking ontstaan tussen een OB en BB groep. In die periode vormen deze groepen dan een unit.
In een unit werken niet alleen de teamleden intensief samen buiten de schooltijden, regelmatig zien we dat groepen leerlingen samenkomen in onze thema lessen.

In groep 1/2 werkt naast de leerkracht op alle dagen een onderwijsassistent.
In de onderbouw unit groep 3/4 en 4/5 werkt alle dagen een onderwijsassistent.
In de midden- en bovenbouwunit werkt 3 dagen een leerkracht die ondersteunt in het onderwijs in de groepsdoorbroken lessen en bij de themalessen.