Het lesrooster

groep 1/2:

De kleuters zijn vanaf 08.20 uur welkom in de klas. Zij mogen in de groep gebracht worden en worden ontvangen door de leerkracht en de onderwijsassistent. Ze trekken dan direct hun gymschoenen aan en mogen dan nog even een boekje lezen samen met hun ouder. 8.30 gaan we starten in de kring. We zingen in het welkomstlied alle namen van de kinderen en de juffen en daarna bespreken we welke dag het is en wat we vandaag allemaal gaan doen aan de hand van de foto’s.
Na de kleine kring activiteit, die bestaat uit een gericht aanbod (taal- reken- en motorische spelletjes) gaan we gymmen in de grote gymzaal met de vakleerkracht gym.
Na het gezamenlijke fruit eten en drinken, gaan de kleuters aan het werk: elk kind wordt begeleid in een groepje bij een activiteit die past bij zijn of haar onderwijsbehoeftes. Er wordt gericht aandacht geschonken aan bijv. Spelbegeleiding, taalontwikkeling, sociale en emotionele ontwikkeling motoriek, Voorbereidend lezen, rekenen, schrijven. Deze activiteiten vinden zoveel mogelijk binnen de thema’s plaats en sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. Er wordt gebruik gemaakt van de speel-werkklas en atelier.
Bij het buitenspel ligt het accent op motorisch en sociaal bezig zijn. Fietsen, klimmen, samen in de zandbak en waar het kan ook aansluiten bij de thema’s en de seizoen activiteiten bijv. spelen met water en bellen b
Het middagprogramma bestaat uit kringactiviteiten: soc. emotionele en taalontwikkeling, spelbegeleiding en creatieve activiteiten.
Na de schooldag worden de kleuters bij het hek (bij de hoofdingang) opgehaald.

groep 3 t/m 8:

In het ochtendprogramma wordt vooral gewerkt aan de vakken lezen, taal, rekenen en schrijven. In het middagprogramma aan de vakken begrijpend lezen, de wereldoriëntatievakken en handenarbeid. Wanneer een leerling logopedie, spelbegeleiding, MRT of sensomotorische training krijgt, wordt hij/zij daar wekelijks een moment voor uit de klas gehaald.

groepsdoorbroken leesonderwijs
groep 4 t/m 8:

Elke dag wordt drie kwartier gewerkt aan groepsdoorbroken technisch leesonderwijs vanaf groep 4. Leerlingen krijgen instructie en oefentijd op het gebied van technisch lezen op hun AVI-niveau. Het AVI-niveau bepaalt in welke groep zij onderwijs krijgen. Er wordt gewerkt met de materialen van de methode Estafette.
Als leerlingen AVI E7 hebben behaald, komt het accent meer te liggen op begrijpend lezen. Elke woensdag is er voor alle leerlingen vanaf groep 3 groepsdoorbroken begrijpend luisteren en begrijpend lezen.

Effectieve leertijd:

Wij richten ons programma zo in dat minimaal 50% van de onderwijstijd wordt besteed aan lezen, taal en rekenen.

Binnen de school zijn hiervoor uniforme afspraken gemaakt:

Groep 1 / 2 :
werkt ontwikkelingsgericht aan de verschillende ontwikkelingsgebieden voor het jonge kind. We maken gebruik van thema’s waarbij we de doelen volgens leerlijnen bepalen

Groep 3 / 4 :
5.00 uur technisch lezen
3.30 uur taal
4.00 uur rekenen
1.00 uur schrijven

Groep 5 t/m 8 :
4.00 uur lezen / begrijpend lezen
4.30 uur taal
4.00 uur rekenen
1.00 uur schrijven

De rest van de onderwijstijd wordt gebruikt voor de overige vak- en ontwikkelingsgebieden.
Bij wereldoriëntatie wordt veel aandacht besteed aan mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid en begrijpend lezen.