Het lesrooster

groep 1/2:

Als de kinderen ’s morgens op school komen, gaan ze meteen naar binnen, waar ze ontvangen worden door de leerkracht en de onderwijsassistente. Er wordt begonnen met spelen of een kringgesprek. In de groep vinden gezamenlijke activiteiten plaats, zoals een kringgesprek, een verhaal vertellen, zingen en taalspelletjes. Dan gaan de kinderen aan het werk: elk kind wordt begeleid bij een activiteit die past in zijn of haar handelingsplan. Zo wordt er aandacht geschonken aan bijv. het voorbereidend lezen, rekenen, schrijven, spelbegeleiding of taalontwikkeling. Deze activiteiten vinden zoveel mogelijk binnen de thema’s plaats en sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. Er wordt gebruik gemaakt van de speel- en werkklas en atelier. Ook zijn er meerdere beweegmomenten (gymlessen) onder begeleiding van een vakdocent. Daarna wordt er fruit gegeten. Bij het buitenspel ligt het accent op motorisch en sociaal bezig zijn. Steppen, samen met de kar, klimmen, samen in de zandbak enz. Logopedie vindt plaats binnen de groep bij bijv. spelbegeleiding of buiten de groep. Het middagprogramma bestaat uit meer speelse en creatieve activiteiten.

groep 3 t/m 8:

Voor de kleine pauze wordt vooral gewerkt aan de vakken (begrijpend) lezen en taal. De rest van de dag wordt gevuld met rekenen, schrijven en ons thema-onderwijs. Binnen het themaonderwijs komen verschillende vakgebieden aan de orde. Zoals bijvoorbeeld wereldoriëntatie, burgerschap en handenarbeid. Wanneer een leerling logopedie, spelbegeleiding of sensomotorische training krijgt, wordt hij/zij daar wekelijks een moment voor uit de klas gehaald.

groepsdoorbroken leesonderwijs
groep 4 t/m 8:

Elke dag wordt drie kwartier gewerkt aan groepsdoorbroken technisch leesonderwijs vanaf groep 4. Leerlingen krijgen instructie en oefentijd op het gebied van technisch lezen op hun AVI-niveau. Het AVI-niveau bepaalt in welke groep zij onderwijs krijgen. Er wordt gewerkt met de materialen van de methode Estafette.
Als leerlingen AVI E7 hebben behaald, komt het accent meer te liggen op begrijpend lezen. Elke woensdag is er voor alle leerlingen vanaf groep 3 groepsdoorbroken begrijpend luisteren en begrijpend lezen.

Effectieve leertijd:

Wij richten ons programma zo in dat minimaal 50% van de onderwijstijd wordt besteed aan lezen, taal en rekenen.

Binnen de school zijn hiervoor uniforme afspraken gemaakt:

Groep 1 / 2 :
werkt ontwikkelingsgericht aan de verschillende ontwikkelingsgebieden voor het jonge kind. We maken gebruik van thema’s waarbij we de doelen volgens leerlijnen bepalen

Groep 3 / 4 :
5.00 uur technisch lezen
3.30 uur taal
4.30 uur rekenen
1.00 uur schrijven

Groep 5 t/m 8 :
4.00 uur lezen / begrijpend lezen
4.30 uur taal
4.30 uur rekenen
1.00 uur schrijven

De rest van de onderwijstijd wordt gebruikt voor de overige vak- en ontwikkelingsgebieden. Binnen ons thema-onderwijs wordt bij wereldoriëntatie veel aandacht besteed aan mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid, lezen (informatieverwerking) en begrijpend lezen.