Het lesrooster

Groepsdoorbroken leesonderwijs
groep 4 t/m 8:

Elke dag wordt drie kwartier gewerkt aan groepsdoorbroken technisch leesonderwijs vanaf groep 4. Leerlingen krijgen instructie en oefentijd op het gebied van technisch lezen op hun AVI-niveau. Het AVI-niveau bepaalt in welke groep zij onderwijs krijgen. Er wordt gewerkt met de materialen van de methode Estafette.
Als leerlingen AVI E7 hebben behaald, komt het accent meer te liggen op begrijpend lezen.

Effectieve leertijd:

Wij richten ons programma zo in dat minimaal 50% van de onderwijstijd wordt besteed aan lezen, taal en rekenen.

Binnen de school zijn hiervoor uniforme afspraken gemaakt:

Groep 1 / 2 :
werkt ontwikkelingsgericht aan de verschillende ontwikkelingsgebieden voor het jonge kind. We maken gebruik van thema’s waarbij we de doelen volgens leerlijnen bepalen

Groep 3 / 4 :
5.00 uur technisch lezen
3.30 uur taal
4.30 uur rekenen
1.00 uur schrijven

Groep 5 t/m 8 :
4.00 uur lezen / begrijpend lezen
4.30 uur taal
4.30 uur rekenen
1.00 uur schrijven

De rest van de onderwijstijd wordt gebruikt voor de overige vak- en ontwikkelingsgebieden. Binnen ons thema-onderwijs wordt bij wereldoriëntatie veel aandacht besteed aan mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid, lezen (informatieverwerking) en begrijpend lezen.