Ouders en school

Een school is niet alleen een zaak van kinderen en leerkrachten. Ook ouders/verzorgers van de kinderen maken er deel van uit. We vinden het belangrijk en we stellen het op prijs wanneer u als ouder betrokken bent bij wat uw kind doet en meemaakt op school. Deze betrokkenheid kan actief zijn: zo kunt u bijvoorbeeld lid worden van de Medezeggenschapsraad of helpen bij allerlei (sport)activiteiten, als  hulpouder rijden en begeleiden bij buitenschoolse activiteiten, enzovoort, enzovoort. Uiteraard ontmoeten wij u graag op overleggen over uw zoon / dochter.

Contacten met ouders
Een goed contact met de ouders is een voorwaarde om met het kind op school veel te bereiken. Vandaar dat er allerlei wegen gevonden zijn om deze contacten mogelijk te maken. Eén van die wegen is de website. Andere zijn:

U pakt de telefoon
Als u een boodschap wilt doorgeven of iets wilt weten dat niet in de schoolgids staat, kunt u de school telefonisch bereiken.. Alle telefoontjes komen binnen bij de conciërge. De leerkracht is het best bereikbaar na schooltijd om ± 14.45 uur.

U komt langs zonder afspraak te maken
De kans bestaat dat u niet de persoon kunt bereiken die u wilt spreken. Leerkrachten kunnen onder schooltijd moeilijk hun groep uit. Na schooltijd kunt u doorgaans wel bij hen terecht.

U maakt een afspraak om langs te komen
Dit is prettiger, omdat iedereen er rekening mee kan houden.

U stuurt een e-mail

Ouderspreekuur:
Drie keer per jaar is er de mogelijkheid om op een avond of na schooltijd met de leerkracht op school over pedagogische en didactische zaken te praten. Afstemming aanpak thuis en op school vinden wij zeer belangrijk. Zowel de ouders als de leerkrachten kunnen het initiatief nemen tot een afspraak. Via de leerkracht krijgt u een uitnodiging hiervoor per e-mail. Ook zijn er leerkrachten die telefonisch een afspraak met u maken.

Huisbezoek
Wanneer de leerkracht het nodig vindt, kan bij leerlingen een huisbezoek worden afgelegd. Soms gebeurt dit ook bij nieuwe en jonge leerlingen. Vaak blijkt het ouderspreekuur voldoende contactmogelijkheden te geven.

Leerlingverslag
Twee keer per jaar, in februari en aan het eind van het schooljaar, ontvangen de leerlingen een leerlingverslag. De leerkracht geeft in het leerlingverslag zijn of haar persoonlijke indruk van het leren en gedrag in de klas.
We vinden overleg met de ouders heel belangrijk. Vandaar dat alle ouders persoonlijk worden uitgenodigd om twee keer per jaar, in februari en juni, met de leerkracht het leerlingverslag van hun kind te komen bespreken.

OPP-bespreking
In oktober / november vindt er een bespreking van het Ontwikkelingsperspectief met de ouders en vanaf groep 6 ook met de leerling plaats. In het OPP staan de stimulerende en belemmerende factoren, de doelen per vakgebied, de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling en het uitstroomperspectief vanaf groep 5.

Ouderparticipatie
Met de hulp van ouders kunnen wij ons onderwijs mooier maken.
Wij werken graag met ouders samen die de leerkrachten helpen en ondersteunen in allerlei voorkomende taken:

Hoofdluiswerkgroep
Elke groep heeft 2 ouders die in de week na elke vakantie de groep controleert op hoofdluis. Dit werkt erg goed merken wij: onze school is veelal hoofdluisvrij.