Ouders en school

Ouderparticipatie:
Een school is niet alleen een zaak van kinderen en leerkrachten. Ook ouders/verzorgers van de kinderen maken er deel van uit. We vinden het belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij wat uw kind doet en meemaakt op school. Deze betrokkenheid kan actief zijn: zo kunt u bijvoorbeeld lid worden van de Medezeggenschapsraad of helpen bij de hoofdluiscontroles. In onze ouder activiteitencommissie helpen ouders mee met de organisatie van verschillende activiteiten, feesten en themabezoeken. Een afvaardiging van deze commissie heeft contact met het team en/of vergadert met de werkgroep Vieringen.

Contact momenten ouders/ verzorgers en school:

Omgekeerde oudergesprekken:
De leerkracht organiseert na de start van het nieuwe schooljaar een omgekeerd oudergesprek: met behulp van 4 vragen vertellen ouders over hun kind. De leerkracht luistert en krijgt in korte tijd een goed beeld van de leerling en de verwachtingen van ouders.

Algemene ouderavond:
In de 2e schoolweek organiseren wij de algemene ouderavond. Op deze avond maakt u kennis met de school en het team en bezoekt u de groep van uw kind.
Daarnaast organiseren wij op de avond een lezing of workshop over een actueel onderwerp van onze school.

Ouderspreekuur:
Drie keer per jaar is er de mogelijkheid om op een avond of na schooltijd met de leerkracht op school over pedagogische en didactische zaken te praten. Afstemming aanpak thuis en op school vinden wij zeer belangrijk. Zowel de ouders als de leerkrachten kunnen het initiatief nemen tot een afspraak. Via de leerkracht krijgt u een uitnodiging hiervoor per e-mail. Ook zijn er leerkrachten die telefonisch een afspraak met u maken.

Huisbezoek
Wanneer de leerkracht het nodig vindt, kan bij leerlingen een huisbezoek worden afgelegd. Soms gebeurt dit ook bij nieuwe en jonge leerlingen. Vaak blijkt het ouderspreekuur voldoende contactmogelijkheden te geven.

Leerlingverslag
Twee keer per jaar, in februari en aan het eind van het schooljaar, ontvangen de leerlingen een leerlingverslag. De leerkracht geeft in het leerlingverslag zijn of haar persoonlijke indruk van het leren en gedrag in de klas.
We vinden overleg met de ouders heel belangrijk. Vandaar dat alle ouders persoonlijk worden uitgenodigd om twee keer per jaar, in februari en juni, met de leerkracht het leerlingverslag van hun kind te komen bespreken.

OPP-bespreking
In oktober / november vindt er een bespreking van het Ontwikkelingsperspectiefplan met de ouders en vanaf groep 6 ook met de leerling plaats. In het OPP staan de stimulerende en belemmerende factoren, de doelen per vakgebied, de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling en het uitstroomperspectief vanaf groep 5.

Hoofdluiswerkgroep
Elke groep heeft een ouder die in de week na elke vakantie de groep controleert op hoofdluis. Dit werkt erg goed merken wij: onze school is veelal hoofdluisvrij.