Ouderbijdrage

Basisonderwijs is gratis. Sommige activiteiten die op school door de leerkrachten worden georganiseerd kosten echter wel geld en daar vragen wij uw bijdrage voor.

De school heeft de bijdragen opgesplitst in de ouderbijdrage en de schoolreisgelden.

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage waar we als school verschillende extra activiteiten van kunnen bekostigen. Zo zijn er bijvoorbeeld traktaties bij de Sinterklaasviering, het kerstfeest of Pasen en gaan de groepen 5 t/m 8 naar de ASK-voorstelling in Orpheus. De bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Deze bijdrage is vastgesteld op 20 euro per kind. Wanneer er 2 of meerdere kinderen uit 1 gezin op school zitten is de bijdrage 30 euro totaal. De ouderbijdrage komt volledig ten goede aan uw kind.

Daarnaast is er de bijdrage voor de schoolreizen, Hapskamp en schoolverlaterskamp. Deze is verplicht bij deelname. Per jaar worden door de Medezeggenschapsraad en het schoolteam de doelen van de schoolreizen vastgesteld. Wij gaan er vanuit dat alle kinderen meegaan. Bij problemen van welke aard dan ook (bijv. bij ziekte of financiële problemen), voeren we overleg met u of neemt u contact op met de directeur.

Stichting Leergeld
Met ingang van het schooljaar 2020-2021 ontvangen ouders geen vergoeding meer voor de vrijwillige ouderbijdrage. Met de drie schoolbesturen voor het primair onderwijs in Apeldoorn is deze beslissing besproken.
Stichting Leergeld kan wel helpen bij het geheel of gedeeltelijk betalen van een schoolreisje of het schoolkamp. Kijk op de website van stichting Leergeld voor overige vergoedingen.

De Boemerang kent een stichting schoolreizen en kampgelden. Leden van de directie en het schoolteam beheren het geld van de stichting.