Ouderbijdrage

Basisonderwijs is gratis. Sommige activiteiten die op school door de leerkrachten worden georganiseerd kosten echter wel geld en daar vragen wij uw bijdrage voor.
De school heeft de bijdragen opgesplitst in de ouderbijdrage en de schoolreisgelden.

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage waar we als school verschillende extra activiteiten van kunnen bekostigen. Zo zijn er bijvoorbeeld traktaties bij de Sinterklaasviering, het kerstfeest of Pasen en gaan de groepen 5 t/m 8 naar de ASK-voorstelling in Orpheus. De bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Deze bijdrage is vastgesteld op 20 euro per kind. Wanneer er 2 of meerdere kinderen uit 1 gezin op school zitten, is de bijdrage 30 euro totaal. De ouderbijdrage komt volledig ten goede aan de kinderen.

Daarnaast is er de bijdrage voor de schoolreizen, Hapskamp en schoolkamp groep 8. Deze is verplicht bij deelname. Per jaar worden door de Medezeggenschapsraad en het schoolteam de doelen van de schoolreizen vastgesteld. Wij gaan ervan uit dat alle kinderen meegaan. Bij problemen van welke aard dan ook (bijv. bij ziekte of financiële problemen), voeren we overleg met u of neemt u contact op met de directeur.

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld Apeldoorn – Voorst wil ervoor zorgen dat ook kinderen uit gezinnen die het financieel minder ruim hebben, kunnen meegaan met schoolreisjes en schoolkampen. Om mee te kunnen doen met buitenschoolse activiteiten (schoolreisjes, sport, dans, creatieve vorming, etc.) worden de kosten van kinderen uit deze gezinnen door de Stichting Leergeld geheel of gedeeltelijk bekostigd.

Stichting Leergeld richt zich op gezinnen met kinderen van 4 tot 18 jaar:

  • van wie de ouders/verzorgers een inkomen hebben beneden 120% van het bijstandsniveau
  • woonachtig zijn in de gemeente Apeldoorn/Voorst.

De kinderen worden geholpen doordat voor hen een aantal zaken geheel of gedeeltelijk kan worden betaald:

  • (een deel van) de ouderbijdrage (basisschool)
  • het schoolreisje of het schoolkamp bij het basisonderwijs; een excursie bij het voortgezet onderwijs
  • vanaf 10 jaar een tweedehands fiets
  • de contributie voor een sportclub, muziekles, danscursus, etc.
  • de kleding en andere noodzakelijke zaken bij een sport.

De Boemerang kent een stichting schoolreizen en kampgelden. Leden van de directie en het schoolteam beheren het geld van de stichting.