De identiteit van de school

Motto

Zien en gezien worden is het motto van onze school. Oog hebben voor ieder kind in zijn of haar eigenheid is ons uitgangspunt.

Missie

Leren in een plezierige, betekenisvolle omgeving. Aandacht voor elkaar en de ander. Het kind staat met zijn eigen ontwikkelingsperspectief en onderwijsbehoefte centraal.

Visie

De visie van de school op het onderwijs is te zien of te merken aan de volgende uitgangspunten:

 • een kind moet zich veilig en vertrouwd voelen op school.
 • er is aandacht voor het leren en voor het gedrag.
 • leerkrachten gaan een positieve relatie aan met de kinderen.
 • kinderen moeten met plezier en betekenisvol leren: leren met je hoofd, je hart en je handen.
 • er is veel aandacht voor samen werken, samen leren, samen spelen, samen gevoelens delen; begeleiding van de sociaal emotionele ontwikkeling.
 • talentontwikkeling: onze leerkrachten hebben oog voor de talenten van hun leerlingen en bouwen voort op wat kinderen al kunnen. We denken niet in tekorten of beperkingen, maar in mogelijkheden.
 • elk kind heeft een eigen ontwikkelingsperspectief.
 • voor de vakken lezen, taal, schrijven en rekenen wordt met methodes gewerkt. We besteden minimaal de helft van de week tijd aan deze vakken.
 • we sluiten in ons onderwijs aan bij de onderwijsbehoefte van het kind.
 • de diverse wereldoriëntatie vakken worden thematisch aangeboden. Hierbij wordt er in de units intensief samengewerkt.
 • per jaar is er een schoolbreed thema.
 • het aanbod van het onderwijs sluit zowel op didactisch als pedagogisch gebied aan bij het niveau van de leerling.
 • we hebben hoge verwachtingen van kinderen en gaan uit van wat een kind kan.
 • leerkrachten handelen zowel volgend als sturend en stimuleren de ontwikkeling van het kind.
 • we leren kinderen zelfstandig te werken binnen een leerlijn ‘begeleid zelfstandig leren’ met oplopende grotere verantwoordelijkheid.
 • we werken binnen een uitdagende leeromgeving.
 • spelen is heel erg belangrijk voor de ontwikkeling van een kind, al spelende doet een kind ervaringen op en ontwikkelt taal.
 • met ouders / verzorgers werken wij samen om onze kinderen zo optimaal mogelijk te begeleiden. Oudercontacten zijn daarom belangrijk. Naast de ouderspreekuren en ouderavonden hebben wij ook via de e-mail en telefoon contact en Parro. Wij zijn laagdrempelig.

 

image