Openbaar onderwijs bij Leerplein055

Onze school behoort tot Leerplein055 waar 26 openbare (basis)scholen in de Gemeente Apeldoorn onder vallen. Openbare scholen werken niet vanuit een bepaalde godsdienst of levensovertuiging. De openbare scholen staan open voor alle mensen, ongeacht hun levensbeschouwing. Zij respecteren ieders opvatting en brengen dat over in de dagelijkse praktijk. Scholen hebben de vrijheid eigen doelen na te streven. Zij leggen allemaal hun eigen accenten en bespreken onderwerpen die zij voor de kinderen van belang vinden.Ouders spelen daarin ook een rol. Via de ouderraad en de medezeggenschapsraad kunnen ouders meepraten over zaken die spelen binnen de school.

Wij brengen niet alleen maar kennis over, maar ook vaardigheden en inzichten die voor alle mensen belangrijk zijn in deze tijd. De totale maatschappijontwikkeling is het best zichtbaar in de openbare scholen. Daar leer je ook mensen met andere cultuuropvattingen, andere afkomst of andere gebruiken te respecteren, zonder je zelfrespect te verliezen. Kortom: we zijn als openbaar onderwijs algemeen toegankelijk en staan open voor iedereen.

Speciaal basisonderwijs          

Onze school voor speciaal basisonderwijs (SBO) verzorgt onderwijs aan leerlingen die aangewezen zijn op specialistische zorg, die niet geboden kan worden in het reguliere basisonderwijs. Basisscholen en het SBO vallen onder de Wet op het Primair Onderwijs. Het gaat om leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.