Therapieën in de school

Leerlingen kunnen voor een therapie worden aangemeld via de leerlingbegeleidingscommissie van de Boemerang.

Procedure:

  •  de begeleidingscommissie adviseert welke therapie zinvol is
  •  groepsleerkrachten bespreken het advies met de ouders en vragen schriftelijk toestemming voor observatie en eventueel behandeling
  •  observatie c.q. test volgt, eventueel met gebruikmaking van een videorecorder/cassetterecorder
  •  de therapeut stelt een observatieverslag en eventueel handelingsplan samen en bespreekt dit met de ouders en de groepsleerkrachten
  • na toestemming start de behandeling
  •  tussentijdse evaluatie met groepsleerkrachten en eventueel ouders
  • na behandeling volgt een eindverslag, overleg met ouders en groepsleerkrachten, notatie in digitaal leerlingvolgsysteem

Speltherapie

Kinderen met emotionele problemen kunnen geremd worden in hun ontwikkeling. Te denken valt aan: faalangst, geen zelfvertrouwen, contactproblemen, enz. Door middel van spel is er gelegenheid tot afreageren, emoties verwerken, nieuwe ervaringen opdoen. Ook is er mogelijkheid om in een speelgroepje beter te leren samenspelen, leren kijken en luisteren naar de ander en rekening houden met elkaar.

Logopedie

Kinderen met problemen op het gebied van taal, spraak, stem en gehoor worden in overleg met ouders begeleid door de logopedistes die aan de school verbonden zijn. Tijdens de logopedie kan o.a. gewerkt worden aan:

•      taalproblemen (woordenschat, zinsbouw)
•      articulatie (uitspraak, stotterachtig spreken)
•      mondgedrag (mondademen, mondmotoriek)

De logopedistes zijn in dienst van de school. In sommige gevallen kan behandeling vanuit een particuliere logopediepraktijk op school plaats vinden. Dit gebeurt alleen in overleg met ouders.

MRT (motorische remedial teaching)

Naast de lessen bewegingsonderwijs voor de groep is er ook de mogelijkheid tot het volgen van extra lessen bewegingsonderwijs. Deze lessen motorische remedial teaching worden gegeven door de docent bewegingsonderwijs. Deze deelt de leerlingen in bepaalde groepen in: de zgn. “spel”groep en een “toestel”groep. Het gaat hierbij om het verbeteren van vaardigheden bij spelen en het verminderen van angsten tijdens het sporten, het inlopen van bewegingsachterstanden en het stimuleren van beweging.

Kinderoefentherapie Cesar

De therapeuten van Kinderoefentherapie Cesar hebben een dependance van hun praktijk op school. Dit geeft de mogelijkheid een kind onder schooltijd te behandelen. Ook hier geeft de leerlingbegeleidingscommissie een advies voor een uitgebreid motorisch onderzoek. Voor het onderzoek wordt toestemming aan de ouders gevraagd via een brief. Ouders hebben dan de keus voor directe toegankelijkheid en vullen een vragenlijst in of bespreken dit met de huisarts of de medisch specialist die hiervoor een verwijzing geeft. Hierna volgt een uitgebreid motorisch onderzoek. Dit wordt vervolgens besproken met de ouders en de leerkracht. Met directe toegankelijkheid of verwijzing worden alle kosten door de ziektekostenverzekeraar vergoed.

Speel-o-theek:

In de speel-o-theek hebben we gezelschapsspelen die kunnen worden uitgeleend door kinderen van de Boemerang: de speel-o-theekmedewerkers.
Leerlingen uit verschillende groepen werken samen om spelen uit te lenen en spelletjestutor te worden. Hiervoor volg je eerst een cursus, die gegeven wordt door de speltherapeut. Hierbij liggen de accenten op sociale vaardigheden en goed leren samenspelen.
Je kunt als speel-o-theek medewerker gediplomeerd worden.

Delen via