Jaarverslag leerplein055

Het jaarverslag Leerplein055 2015 geeft een beeld van de belangrijkste ontwikkelingen in 2015 en een overzicht van de organisatie. In 2015 was er –tegen de verwachting in- sprake van een licht stijgend leerlingaantal. Meer ouders hebben gekozen voor het openbaar onderwijs en daar zijn we trots op! Daardoor zien de leerlingprognoses er iets gunstiger uit. Deze nieuwe aantallen zijn verwerkt in de meerjarenbegroting. In dit jaarverslag geven we naast de financiële verantwoording ook een inhoudelijke verantwoording in de vorm van een bestuursverslag.

Het geven van onderwijs vanuit vernieuwende kaders en het op een andere wijze organiseren van het onderwijs is van belang om kinderen nu en in de toekomst maatwerk te bieden. Deze alternatieve concepten bieden ook handvatten om kleinere scholen in stand te houden waardoor de bereikbaarheid van het openbaar onderwijs in Apeldoorn beter geborgd kan worden.

Dankzij de inzet en het enthousiasme van alle medewerkers van Leerplein055 hebben we het openbaar onderwijs in de gemeente Apeldoorn op professionele wijze vorm gegeven. Dit alles is in het belang van onze leerlingen en de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen.

Delen via